Publikacje do pobrania:

https://www.researchgate.net/profile/Franciszek_Longchamps_De_Berier/research

https://uj-pl.academia.edu/FranciszekLongchampsdeBerier

 

I. Książki/Books:

1) Powtórka z Rzymu, Wydawnictwo Od.Nowa, Kraków-Bielsko Biała 2017, stron 214;

2) [wraz z W. Dajczakiem i T. Giaro] Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego, Wydawnictwo Prawnicze PWN, wyd. 2, Warszawa 2014, stron 617;

3) [wraz z W. Dajczakiem i T. Giaro, české vydání P. Dostalík] Právo římské. Základy soukromého práva, Iuridicum Olomoucense, Olomouc 2013, stron 423;

4) L’abuso del diritto nell’esperienza del diritto privato romano, G. Giappichelli Editore, Torino 2013, stron XX+252 [=Nadużycie prawa w świetle rzymskiego prawa prywatnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, wyd. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004, stron 330; wyd. 2 poprawione i uzupełnione, Wrocław 2007, stron 332];

5) Textbook on the First Amendment: Freedom of Speech and Freedom of Religion, Wydawnictwo Od.Nowa, Kraków 2012, stron 576;

6) Law of Succession. Roman Legal Framework and Comparative Law Perspective, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011, stron 290;

7) [wraz z W. Dajczakiem i T. Giaro] Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 2009, stron 598;

8) [wraz z M. Zubikiem] Ustawa zasadnicza Państwa Miasto Watykan oraz inne akty ustrojowewstęp, wybór i tłumaczenie, Wydawnictwo  Sejmowe, Warszawa 2008, stron 112;

9)  O elastyczność prawa spadkowego. Fideikomis uniwersalny w klasycznym prawie rzymskim, wyd. 2, pierwsze polskie, LIBER, Warszawa 2006, stron 226 [=Il fedecommesso universale nel diritto romano classico, wyd. 1, Warszawa 1997, stron 247];

10) Czy poza Kościołem nie ma zbawienia? Pytanie dla każdego, wyd. 1, Benedyktyni Tynieccy, Kraków 2004; wyd. 2, Benedyktyni Tynieccy, Kraków 2005, stron 95.

 

II. Mniejsze prace/Papers:

A. Rozdziały w książkach/Book chapters:

1) The Phenomenon of Decodification and the Decodification Way of Modern Thinking about Law: Ancient Legal Experience and Present Risks for Legal Systems, „Revista General de Derecho Romano” 2016 nr 27, RI §418109, p. 12 (1-15) [=Myślenie dekodyfikacyjne a zjawisko dekodyfikacji, w: Dekodyfikacja prawa prywatnego. Szkice do portretu, ed. F. Longchamps de Bérier, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2017, 269-293];

2) Powracające pytania o wolność wyrazu w Stanach Zjednoczonych, w: O wolność słowa i religii. Praktyka i teoria, ed. F. Longchamps de Bérier, K. Szczucki, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2016, 207-243; 

3) Z uwag do metodologii nauki prawa prywatnego: argumenty historyczny, dogmatyczny i prawnoporównawczy na przykładzie darowizny na wypadek śmierci oraz zapisu windykacyjnego, w: Polska komparatystyka prawa. Prawo obce w doktrynie prawa polskiego, ed. A. Wudarski, Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, Europejski Uniwersytet Viadrina, Uniwersytet Zielonogórski, Warszawa 2016, 285-331.  

4) La memoria collettiva nella tradizione giuridica europea, w: La memoria e le memorie. Atti delle "Giornate Interdisciplinari di Bioetica", Universita' degli Studi di Catania-Centro di ricerca "Bios&Law", red. S. Randazzo, ARACNE editrice, Ariccia 2014, s. 75-83;

5) Die Hand aus dem Janseits? Zur Frage der Grenzen der Vermögensverfügung im Todesfalle nach Römischen Recht, „Pázmány Law Review” (Budapest) 2014 nr 2, 119-129 [=Ręka zza grobu? Wokół granic dysponowania majątkiem na wypadek śmierci w prawie rzymskim, w: ‘Vetera novis augere’. Studia i prace dedykowane prof. Wacławowi Uruszczakowi, t. 1, Kraków 2010, ed. D. Malec, 611-620]; 

6) Law and Finance: Understanding Roman Law?, Krakauer-Augsburger Rechtsstudien. Die Rolle des Rechts in der Zeit der Wirtschaftlischen Krise, red. J. Stelmach, R. Schmidt, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, 23-36 [=Finansowa analiza prawa a znaczenie prawa rzymskiego, Forum Prawnicze 5(19)/2013, s. 6-16];

7) Stanisław Wróblewski o znaczeniu wpływu prawa rzymskiego na prawo współczesne, w: Stanisław Wróblewski (1868-1938), red. A. Mączyński, PAU, Kraków 2012, s. 27-37;

8) W poszukiwaniu prawa naturalnego? Doświadczenia historyczne co do nadużycia prawa w dziedzinie prawa prywatnego, w: Prawo naturalne – natura prawa, red. P. Dardziński – F. Longchamps de Bérier – K. Szczucki, Warszawa 2011, s. 63-69 [=Abuse of Rights – the Historic Perspective: Reception of Law or Reasonableness and Natural Law, w: Constans et perpetua voluntas. Pocta Petrovi Blahovi k. 75 narodeninám, red. P. Mach, M. Pekarik, V. Vladár, Trnava 2014, s. 421-428];

9) …wdzięczni naszym przodkom (…) za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich wartościach…, w: Preambuła Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Trybunał Konstytucyjny Wydawnictwa, Warszawa 2009, s. 23-31;

10) Rozdział VII. Instytucje rzymskiego prawa administracyjnego?, w: Nowe problem badawcze w teorii prawa administracyjnego, red. J. Boć – A. Chajbowicz, Wrocław 2009, s. 103-111;

11) Il principio di sussidiarietà nella Polonia democratica, w: Sussidiarietà e democrazia. Esperienze a confronto e prospettive, red. G.C. De Martin, CEDAM 2008, s. 99-111;

12) Il giusto bilanciamento come garanzia della libertà religiosa nel diritto costituzionale dell'Europa e degli Stati Uniti, w: Profili attuali e prospettive di diritto costituzionale europeo, red. E. Castorina, Torino 2007, s. 372-386 [=Uwagi o neutralnym państwie religijnych obywateli w jurysprudencji Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych Ameryki, Czasopismo Prawno-Historyczne 59/2007 z. 2, s. 93-107];

13) Qui suo iure utitur neminem laedit’. Il conflitto delle regole nel diritto, w: Rifflessioni in materia di oggetto della prestazione nel diritto contrattuale europeo alle luce delle radici storiche, red. B. Sitek, Olsztyn 2007, s. 40-62;

14) Kościół rzymskokatolicki wobec rozdziału Kościoła i państwa, w: Francuska ustawa z 9 grudnia 1905 roku o rozdziale kościołów i państwa z perspektywy 100 lat, red. M. Pietrzak, Warszawa 2007, s. 57-69;

15) Problemy podporządkowania prawu, w: Etyka zawodów prawniczych. Etyka prawnicza, red. H. Izdebski i P. Skuczyński, Warszawa 2006, s. 159-166;

16) Rechtsmissbrauch in der polnischen Rechtsprechung zum BGB-Sachenrecht aus der Perspektive der römisch-rechtlichen Tradition, w: Deutsches Sachenrecht in polnischer Gerichtspraxis, red. W. Dajczak – H.-G. Knothe, Berlinie 2005, s. 261-289.

 

B. Artykuły/Articles

1) Sądowa instytucjonalizacja małżeństwa osób tej samej płci w Stanach Zjednoczonych [Judicial Institutionalizing of Same-Sex Marriage in the United States], „Forum Prawnicze” 2016 nr 6 [ukazał się w 2017], 3-15;

2) [wraz z W. Dajczakiem] Wątpliwości co do oceny czasopisma prawniczego a spór o istotę prawa, „Forum Prawnicze” 2016 nr 3, 3-22; 

3) Císař a in vitro. Právo versus morálka a polityka v polské debatĕ o bioetice, przeł. , Lucie Szymanowská, „Kontexty. Časopis o kultuře a společnosti” 2016 nr 6, 36-41 [=Prawo a moralność i polityka – na przykładzie zagadnień bioetycznych, „Forum Prawnicze” 2015 nr 6, 14-21]; 

4) The praetor as a promoter of bonum commune, „LR Legal Roots. The International Journal of Roman Law, Legal History and Comparative Law” 2014 nr 3, 217-231 [=Pretor jako promotor dobra wspólnego, w: Dobro wspólne. Teoria i praktyka, ed. W. Arndt, F. Longchamps de Bérier, K. Szczucki, Wydawnictwo Sejmowe/Fundacja „Utriusque iuris”, Warszawa 2013, 78-91];

5) Remarks on the Methodology of Private Law Studies: the Use of Latin Maxims as Exeplified by nemo plus iuris, „Fundamina. A Journal of Legal History” [Pretoria, RPA] 2015 nr 21.1, 62-82 [=Z uwag do metodologii nauki prawa prywatnego: powoływanie łacińskich reguł i maksym na przykładzie nemo plus iuris, Krakowskie studia z historii państwa i prawa 7/2014 część A, s. 39-57];

6) The Status of a Bearer of Rights within the European Legal Tradition: the Tradition of Rome and Jerusalem – a Case Study„Fundamina. A Journal of Legal History” [Pretoria, RPA] 2013 nr 19.2, 352-366 [=Podmiot prawa: między Rzymem a Jerozolimą, w: Consul est iuris et patriae defensor. Księga pamiątkowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Kremerowi, ed. F. Longchamps de Bérier, R. Sarkowicz, M. Szpunar, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 2012, 115-130];

7) Audiatur et altera pars. Eine fehlende Säuleninschrift am Warschauer Justizpalast und die Bedeutung der Parömie im polnischen Recht, w: Inter cives necnon peregrinos. Essays in honour of Boudewijn Sirks, eds. J. Hallebeek, M. Schermaier, R. Fiori, E. Metzger, J.-P. Coriat, V&R unipress, Goettingen 2014, s. 429-442 [=‘Audiatur et altera pars’. Szkic o brakującej kolumnie Pałacu Sprawiedliwości, w: ‘Leges sapere’. Studia i prace dedykowane prof. Januszowi Sondlowi w 50 rocznicę pracy naukowej, red. W. Uruszczak – P. Święcicka – A. Kremer, Kraków 2008, s. 271-283];

8) Polityczny podział wzdłuż linii podziału religijnego? Dwa nowe orzeczenia Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, Forum Prawnicze 2(22)/2014, s. 3-15;

9) Prawo wobec grzechu strukturalnego, w: Abiit, non obiit. Księga poświęcona pamięci ks. prof. Antoniego Kościa SVD, red. A. Dębiński, P. Sitarz, T. Barankiewicz, J. Potrzeszcz, W. Staszewski, A. Szarek-Zwijacz, M. Wójcik, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 767-77;

10) Cena wolności słowa, w: Państwo prawa i prawo karne. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, red. R. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012, t. 1, s. 259-274;

11) [wraz z W. Dajczakiem] Prawo rzymskie w czasach dekodyfikacji, Forum Prawnicze 2(10)/2012, s. [8-22] 13-19;

12) Roman Law and Legal Knowledge – Law Faculties versus Law Schools, w: Roman Law and Legal Knowledge. Studies in Memory of H. Kupiszewski, red. T. Giaro, Warszawa 2011, s. 13-19;

13) Chcieć i rozumieć. Amerykańskie przykłady w dyskusji o budowaniu dwustronnych relacji państwo – Kościół, Forum Prawnicze 2 (4)/2011, s. 26-35;

14) Ręka zza grobu? Wokół granic dysponowania majątkiem na wypadek śmierci w prawie rzymskim, w: ‘Vetera novis augere’. Studia i prace dedykowane prof. Wacławowi Uruszczakowi, T. 1, Kraków 2010, red. D. Malec, s. 611-620;

15) Antydyskryminacyjna dyskryminacja? Granice polityki rasowej zakreślane przez Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych, Forum Prawnicze 1 (1)/ 2010, s. 12-23;

16) Relacje dziennikarz-obywatel: warto ostrożnie korzystać z amerykańskich przykładów, Ius et lex 1(6)/2010, s. 121-143;

17) Autonomia prawa i moralność, Chrześcijaństwo – świat – polityka 1(5)/2008, s. 25-31;

18) Wobec dekodyfikacji: tradycja romanistyczna i prawo kanoniczne, w: Studia Historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci prof. Edwarda Szymoszka [Acta Universitatis Wratislaviensis 3063, Prawo 305], red. A. Konieczny Wrocław 2008, s. 179-188;

19) Wolność słowa w Internecie w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, w: Prawo wobec nowoczesnych technologii. Materiały z konferencji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 2 marca 2007, red. P. Girdwoyń, Warszawa 2008, s. 93-107;

20) Wolność słowa w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych. Zagadnienia podstawowe, w: ‘Ratio est anima legis’. Księga jubileuszowa ku czci prof. Janusza Trzcińskiego, Warszawa 2007, s. 413-434;

21) Wizja ustroju państwa w nauczaniu społecznym Kościoła katolickiego po Soborze Watykańskim I, w: Prawo a polityka. Materiały z konferencji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 24 lutego 2006, red. M. Zubik, Warszawa 2007, s. 85-103 [=Kościół a porządek prawny państwa. Katolickie nauczanie społeczne w debacie publicznej, Warszawskie Studia Teologiczne 19/2006, s. 303-312];

22) Jan Paweł II o prawie do pracy i zabezpieczenia społecznego, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 4/2006, s. 2-6;

23) Skargi edylów kurulnych a dyrektywa 1999/44/EC Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie określonych aspektów sprzedaży i gwarancji na dobra konsumpcyjne, Studia Iuridica 44/2005, s. 427-437 [=Иски курульных эдилов и Директива 1999/44/ЕС Европейского Парламента и Совета о некоторых аспектах продажи и гарантии на предметы потребления, Cywilisticzeskije issliedowanija 3/2007, s. 107-120];

24) ‘Summum ius summa iniuria’. O ideologicznych założeniach w interpretacji starożytnych tekstów źródłowych, Zeszyty Prawnicze UKSW 5/2005 z. 1, s. 51-68 [= ‘Summum ius summa iniuria’. Sulle premesse ideologiche nell'interpretazione delle fonti antiche, w: ‘Fides, humanitas, ius’. Studii in onore di Luigi Labruna, T. 5, Napoli 2007, s. 2919 -2932 = Summum ius summa iniuria, Ius Antiquum. Drevnieje Prawo 1(21)/2008, s. 68-76 = Summum ius summa iniuria. Об идеологических предпосылках в интерпретации древних текстов источников, Cywilisticzeskije issliedowanija 4/2010, s. 58-73].;

25) Possesso e proprietà nel pensiero di san Tommaso, Revue Internationale des Droits de l’Antiquité 52/2005, s. 249-259 [=Posiadanie a własność. Nad uwagami św. Tomasza z Akwinu, „Zeszyty Prawnicze UKSW” 2/2002 z. 2, s. 59-70];

26) Nadużycie prawa – u początków problemu, w: Nadużycie prawa. Konferencja Wydziału Prawa i Administracji 1 marca 2002, red. H. Izdebski i A. Stępkowski, Warszawa 2003, s. 45-48;

27) La buona fede ‘mortis causa’? Le disposizioni poenae nomine e la querela inofficiosi testamenti, w: Il ruolo della buona fede oggettiva nell’esperienza giuridica storica e contemporanea. Atti del Convegno internazionale di studi in onore di Alberto Burdese, red. L. Garofalo, T. II, Padova 2003, s. 398-415;

28) Kilka uwag o własności (na marginesie badań nad nadużyciem prawa w rzymskim prawie prywatnym), „Zeszyty Prawnicze UKSW” 3.2/2003, s. 195-210;

29) Niektóre przykłady nadużycia prawa w rzymskim prawie prywatnym: władza ojcowska, Czasopismo Prawno-Historyczne 53/2001 z. 1, s. 159-167 [=Niektóre przykłady nadużycia prawa w rzymskim prawie prywatnym – władza ojcowska, w: Przez tysiąclecia: państwo – prawo – jednostka. Materiały ogólnopolskiej konferencji historyków prawa, Ustroń 17-20 września 2000 r., red. A. Lityński i M. Mikołajczyk, T. II, Katowice 2001, s. 11-19];

30) Zakaz nadużywania własnego prawa – ‘male nostro iure uti non debemus’, w: Łacińskie paremie w europejskiej kulturze prawnej i orzecznictwie sądów polskich, red. W. Wołodkiewicz i J. Krzynówek, Warszawa 2001, s. 127-151 [=Dwie konstytucje Antonina Piusa zakazujące srożenia się nad niewolnikami, w: ‘Crimina et mores’. Prawo karne w starożytnym Rzymie, red. M. Kuryłowicz, Lublin 2001, s. 89-99];

31) Kilka uwag o powodach ograniczania marnotrawców w zarządzaniu własnymi dobrami, w: ‘Honeste vivere’... Księga pamiątkowa ku czci Profesora Władysława Bojarskiego, Toruń 2001, s. 111-118;

32) Rzymski fideikomis uniwersalny a zasada prawa spadkowego ‘nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest’, w: Prawo wczoraj i dziś. Studia dedykowane K. Sójce-Zielińskiej, Warszawa 2000, s. 155-172;

33) Nec stultis solere succurri, w: Au-delà des Frontières. Mélanges Wołodkiewicz, T. 1, Warszawa 2000, s. 469-475;

34) Podstawienie powiernicze, Kwartalnik Prawa Prywatnego 8/1999 z. 2, s. 323-340;

35) Po sześćdziesięciu latach, wprowadzenie do R. Longchamps de Bérier, Zobowiązania2, Lwów 1939 (wydanie anastatyczne Poznań 1999), s. 5-14;

36) Warunki, terminy i fideikomis uniwersalny w rzymskim prawie prywatnym, Studia Iuridica 37/1999, s. 95-122;

37) Fideicommissum hereditatis’ w źródłach rzymskiego prawa klasycznego, Prawo Kanoniczne 41/1998 z. 1-2, s. 223-238;

38) Fideikomis uniwersalny a swoboda dysponowania majątkiem na wypadek śmierci: zmiany zakresu podmiotowego w rzymskim prawie spadkowym, Studia Iuridica 36/1998, s. 137-158;

39) Il rispetto per la volontà del de cuius sull'esempio dei fedecommessi romani, Revue Internationale des Droits de l'Antiquité 45/1998, s. 479-500 [=Szacunek dla woli zmarłego na przykładzie rzymskich fideikomisów, w: Profesorowi Janowi Kodrębskiemu in memoriam, Łódź 2000, s. 209-219];

40) Czyżby już starożytni Rzymianie...? ‘Pecunia traiecticia’, Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych 8/1997, s. 2;

41) Z badań nad rzymskim prawem spadkowym: konstrukcja dogmatyczna fideikomisu uniwersalnego, Studia Iuridica 34/1997, s. 107-147;

42) Allargamento della circolazione dei beni mortis causa: le origini del fedecommesso, w: Mélanges H. Kupiszewski, Varsovie 1996, s. 205-214 [=Origo fideicommissorum, Acta Universitatis Wratislaviensis 1853/1996, Prawo 249, s. 17-37];

43) L’inviolabilità degli ambasciatori romani nel principato, Orbis Iuris Romani (Brno) 6/2000, s. 47-57 [=Nietykalność posła w Rzymie okresu pryncypatu, Prawo Kanoniczne 37/1994 z. 3-4, s. 165-174];

44) Church-State Relations: Separation without the Wall, Studia Iuridica 30/1995, s. 61-92.

45) The Role of International Dispute Resolution for Environmental Air Pollution Law, 21 Polish Yearbook of International Law 1994, s. 249-267.

46) Mandatum incertum’ w klasycznym prawie rzymskim, Prawo Kanoniczne 37/1994 z. 1-2, s. 223-248.

 

C. Artykuł recenzyjny/Book reviews in the form of an article:

1) „Rzymskie prawo zobowiązań”. Pisma zebrane jak podręcznik, „Forum Prawnicze” 2014 nr 5, 58-64; 

2) Prawo rodzinne archaicznego Rzymu „bez zbędnej gimnastyki umysłowej”, Forum Prawnicze 6(20)/2014, s. 44-50;

3) O wniosku analogicznym „między logiką a jurysprudencją”, czyli ani tu, ani tam, Forum Prawnicze 6(14)/ 2012, s. 50-62;

4) Emocje w interpretacji prawa a opis rzeczywistości. Refleksje na marginesie książki Ernesta Bianchiego ‘Per un’indagine sul principio ‘conceptus pro iam nato habetur’, Forum Prawnicze 3(11)/2012, s. 63-67;

5) Rachunek sumienia dla historii prawa? Recenzja The Oxford International Encyclopedia of Legal History, S. Katz (wyd.), t. 1-6, Oxford University Press 2009, Forum Prawnicze 2(2)/2010, s. 88-95;

6) Prawnospadkowe pochodzenie ‘actio Pauliana’? Na marginesie pracy C. Masi Doria ‘Bona libertorum’. Regimi giuridici e realtà sociali, Casa Editrice dott. Eugenio Jovene – Napoli 1996, 510 stron, Czasopismo Prawno-Historyczne 50/1998 z. 1, s. 299-303;

7) Wojciech Dajczak, Rzymska ‘res incorporalis’ a kształtowanie się pojęć »rzeczy« i »przedmiotu praw rzeczowych« w europejskie nauce prawa prywatnego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Prawo, nr 161), Poznań 2007, 268 s., Kwartalnik prawa prywatnego 17/2008 z. 2, s. 591-596.

 

D. Recenzje/Book reviews:

1) Card. Zenon Grocholewski, La filosofia del diritto di Giovanni Paolo II, Editrice FALMA EDIUM, Roma 2002, ss. 63, Zeszyty Prawnicze 2/2002 z. 2, s. 218-226;

2) Felice Mercogliano, «Tituli ex corpore Ulpiani».  Storia di un testo, (= Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Camerino 44), Jovene Editore, Napoli 1997, pp.121, The Journal of Juristic Papyrology 27/1997, s. 175-177;

3) Wojciech Dajczak, Zapisy na rzecz żony w prawie rzymskim, Toruń 1995, Wydawnictwo UMK, s. 204, Państwo i Prawo 51/1996 z. 3, s. 83-84;

4) Józef Krukowski, Państwo i Kościół – podstawy relacji prawnych, Lublin 1993, Red. Wyd. KUL, s. 320, Przegląd Sądowy 9/1995, s. 128-130;

5) Ryszrd M. Małajny: ‘Mur separacji’ – państwo a kościół w Stanach Zjednoczonych. Katowice 1992, Wyd. Uniw. Śl., s. 328, Państwo i Prawo 49/1994 z. 3, s. 84-86.

 

E. Polemiki/Polemics

Przeciw reliktom Oświecenia w prawie wyznaniowym, Państwo i Prawo 50/1995 z. 1, s. 72-74.

 

F. Materiały dydaktyczne/study materials:

1) [wraz z W. Dajczakiem i T. Giaro] Warsztaty prawnicze. Prawo rzymskie, wyd. 2, Kraków 2013, s. 55-66, 77-114; wyd. 1, Kraków 2012, s. 55-66, 77-114;

2) [wraz z W. Dajczakiem i T. Giaro] Trener akademicki. Prawo rzymskie, Warszawa – Bielsko Biała 2010, s. 55-66, 77-114;

3) [wraz z A. Kacprzak, J. Krzynówkiem i J. Urbanikiem] 565 zagadek z prawa rzymskiego, LIBER, Warszawa 1999, stron 119;

4) [wraz z A. Kacprzak i J. Krzynówkiem] Repetytorium z prawa rzymskiego, Wydawnictwo Fundacji ‘Iuris scientia’, Warszawa 1995, stron 56.

 

G. Sprawozdania/Information:

1) Spotkanie Romanistów pt. „La Cattedra ‘strumento sacro’ w 100 rocznicę urodzin Giorgio La Pira” na Uniwersytecie „La Sapienza” w Rzymie w dniach 11-13 listopada 2004 roku, Zeszyty Prawnicze UKSW 4/2004 z. 2, s. 324-332;

2) Convegno internazionale di studi in onore di Alberto Burdese „Il ruolo della buona fede oggettiva nell’esperienza giuridica storica e contemporanea” Padwa–Wenecja–Treviso, 14-16 czerwca 2001 roku, Zeszyty Prawnicze UKSW 2/2001 z. 1, s. 197–203;

3) II Tatrzańskie Spotkanie Prawników Romanistów, Czasopismo Prawno-Historyczne 50/1998 z. 1, s. 340-341;

4) Il III seminario romanistico internazionale di Soverato, Index (Camerino-Napoli) 24/1996, s. 616-618;[wraz z W. Dajczakiem] Tatrzańskie Spotkanie Romanistów w Kirach, Czasopismo Prawno-Historyczne 47/1995 z. 1-2, s. 314-315;

5) Sprawozdanie z międzynarodowej sesji naukowej pt. ‘Prawo Rzymskie a współczesność’, Warszawa-Popowo, 3-5 grudnia 1994, Prawo Kanoniczne 38/1995 z. 1-2, s. 255-256;

6) Konferencja naukowa w Zajączkowie: prawo rzymskie i Europa - perspektywa polska, Czasopismo Prawno-Historyczne, 46/1994 z. 1-2, s. 203-204.

 

H. Inne dydaktyczne/Another study works:

1) Kazus z prawa rzymskiego – testament, Edukacja Prawnicza 6/1995, s. 137-139;

2) Directory. Roman Law in Poland, Orbis Iuris Romani (Brno) 2/1996, s. 93-100;

3) Skazanie w 1953 r. ks. A. Słomkowskiego za obrót wartościami dewizowymi i posiadanie złotych monet bez właściwego zezwolenia (opinia na temat wyroku), w: ks. J. Warzeszak, Ks. Antoni Słomkowski 1900-1982. Rektor i odnowiciel KUL, teolog-rekolekcjonista, człowiek sumienia, Warszawa 1999, s. 532-534;

 

J. Teologia/Theology:

1) Grzech Saula, PASTORES. Kwartalnik poświęcony formacji kapłańskiej 44(3)/2009, s. 109-116;

2) Jonasz, czyli o zbuntowanym proroku, PASTORES. Kwartalnik poświęcony formacji kapłańskiej 41(4)/2008, s. 95-102;

3) Zachariasz, czyli o kapłanie niewierzącym i praktykującym, PASTORES. Kwartalnik poświęcony formacji kapłańskiej 37(4)/2007, s. 99-106;

4) Społeczne skutki grzechu, Fronda. Pismo Poświęcone 11-12/1998, s. 360-365;

5) Teologia liturgii Odo Casela, ‘Laetare’. Kwartalnik WMSD 1/1998, s. 34-39;

6) Przekazywać prawdę. Raz jeszcze o Janie Pawle I, ‘Laetare’. Kwartalnik WMSD 2-3/1998, s. 65-69;

7) Misterium nieprawości, Fronda. Pismo poświęcone 17-18/1999, s. 416-420;

8) Czy można paktować z diabłem? Prymas Wyszyński i pierwsze w dziejach porozumienie między katolickim episkopatem a rządem komunistycznym, ‘Laetare’. Kwartalnik WMSD 8-9/2000, s. 122-119;

9) Poza Kościołem nie ma zbawienia? Oczami autorów sformułowania, ‘Laetare’. Kwartalnik WMSD 14-15/2000, s. 34-61.

 

K. Inne/Other:

1) Święty Paweł i tradycja prawa rzymskiego, Biblia krok po kroku 8(9)/2010, s. 28-31;

2) Tradycja… prawa rzymskiego. Dwie przypowieści, Christianitas 43/2009, s. 200-205;

3) Dość egzotycznie, ale monogamicznie. Małżeństwo w prawie rzymskim – i dzisiaj, Więź 11-12/2009, s. 12-21;

4) Słowo do czytelnika, w: O obowiązkach osób świeckich i ich sprawach. Część szesnasta Dekretu przypisywanego Iwonowi z Chartres, przeł. J. Wojtczak-Szyszkowski, Warszawa 2009, s. 5-8;

5) [wraz z M. Filar, W. Sadurski, K. Ujazdowski] Autorytet państwa – tradycja czy wola obywateli?, w: Druga Debata Tocqueville’owska, red. Z Rau, Łódź 2008, s. 9-10, 13-14, 19-21, 24-25, 27-28, 30, 33, 39.

 

L. Nekrolog/Obituaries:

Non nobis, Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam... śp. ks. prof. Remigiusz Sobański, Forum prawnicze 2(4)/2011, s. 98-99.

 

 

II. Redakcja naukowa/Editor of:

1) H. Kupiszewski, Prawo rzymskie a współczesność, wyd. 2, red. T. Giaro F. Longchamps de Bérier, Wydawnictwo OD.NOWA, Kraków 2013, stron 317;

2) Dobro wspólne. Teoria i praktyka, red. W. ArndtF. Longchamps de Bérier – K. Szczucki, Wydawnictwo Sejmowe/Fundacja „Utriusque iuris”, Warszawa 2013, stron 391;

3) Consul est iuris et patriae defensor. Księga pamiątkowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Kremerowi, red. F. Longchamps de Bérier, R. Sarkowicz, M. Szpunar, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 2012, stron 401;

4) Prawo naturalne – natura prawa, red. P. Dardziński – F. Longchamps de Bérier – K. Szczucki, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, stron 244.

 

 

III. Recenzje w przewodach profesorskich, habilitacyjnych i recenzje prac doktorskich:

A) w postępowaniu o nadanie tytułu profesora nauk prawnych ks. dr hab. Florianowi Lempie (powołany przez Radę Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku 30 kwietnia 2014).

 

I) w przewodzie habilitacyjnym: ocena dorobku Rafała Wojciechowskiego oraz pracy „Arbitraż w doktrynie prawnej średniowiecza” (powołany 24 maja 2010 przez Radę Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, kolokwium habilitacyjne 11 października 2010);

II) w przewodzie habilitacyjnym: ocena dorobku Joanny Misztal-Koneckiej oraz pracy „Bigamia w prawie rzymskim” (powołany 24 czerwca 2011 przez Radę Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kolokwium habilitacyjne).

 

1) recenzja rozprawy doktorskiej Jana Rudnickiego napisanej na temat z dnia, przedkładam niniejszą recenzję rozprawy doktorskiej mgra Jana Rudnickiego pod tytułem „Testament żołnierski i testamenty wojskowe w europejskiej tradycji prawnej”, Warszawa 2012, stron 180 (powołany 22 maja 2012 roku Radę Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego);

2) recenzja rozprawy doktorskiej Jakuba Szczerbowskiego napisanej na temat „Szkoda czysto majątkowa w kontekście unifikacji prawa prywatnego w Europie”, Olsztyn 2010, stron 208 (powołany 18 czerwca 2010 przez Radę Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego);

3) recenzja rozprawy doktorskiej Stanisława Kordasiewicza napisanej na temat „Receptum nautarum a odpowiedzialność na zasadzie ryzyka”, Warszawa 2009, stron 226 (powołany 14 grudnia 2009 przez Radę Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego);

4) recenzja rozprawy doktorskiej Karoliny Wyrwińskiej napisanej na temat „Kontrakty aleatoryjne w prawie rzymskim a współczesne towarowe instrumenty finansowe”, Kraków 2009, stron 177 (powołany 23 listopada 2009 przez Radę Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego);

5) recenzja rozprawy doktorskiej Sławomira Kursy napisanej na temat „Wydziedziczenie w prawie justyniańskim”, Warszawa 2008, stron 267 (powołany 11 czerwca 2008 przez Radę Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego);

6) recenzja rozprawy doktorskiej Joanny Ożarowskiej-Sobieraj napisanej na temat „Zasady ustanawiania i wykonywania służebności w prawie rzymskim oraz ich znaczenie w polskim prawie cywilnym”, Katowice 2008, stron 293 (powołany 22 kwietnia 2008 przez Radę Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego);

7) recenzja rozprawy doktorskiej Anny Pliseckiej napisanej na temat „Regolazione giuridica e valutazione sociale del lavoro pittorico in Roma antica” („Regulacja prawna i ocena społeczna pracy malarza w starożytnym Rzymie”), Republika San Marino 2006/2007, stron 272 (powołany 12 marca 2007 przez Radę Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego);

8) recenzja rozprawy doktorskiej Agnieszki Zięby napisanej na temat „Józefat Zielonacki – polski uczony XIX wieku i jego miejsce w historii romanistyki polskiej”, Kraków 2006, stron 177 (powołany 27 marca 2006 przez Radę Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego);

9) recenzja rozprawy doktorskiej Bernardyny Szymczuk-Cysewskiej napisanej na temat „Kolonat w prawie rzymskim”, Warszawa 2005, stron 145 (powołany 14 marca 2005 przez Radę Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego).