które ukazały się w 2016 roku

[wraz z W. Dajczakiem] Wątpliwości co do oceny czasopisma prawniczego a spór o istotę prawa, „Forum Prawnicze” 2016 nr 3, s. 3-22;

Powracające pytania o wolność wyrazu w Stanach Zjednoczonych, w: O wolność słowa i religii. Praktyka i teoria, red. F. Longchamps de Bérier, K. Szczucki, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2016, s. 207-243;

[wraz z K. Szczuckim] Słowo wstępne, w: O wolność słowa i religii. Praktyka i teoria, red. F. Longchamps de Bérier, K. Szczucki, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2016, s. 7-11;

Z uwag do metodologii nauki prawa prywatnego: argumenty historyczny, dogmatyczny i prawnoporównawczy na przykładzie darowizny na wypadek śmierci oraz zapisu windykacyjnego, w: Polska komparatystyka prawa. Prawo obce w doktrynie prawa polskiego, red. A. Wudarski, Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej – Europejski Uniwersytet Viadrina – Uniwersytet Zielonogórski, Warszawa 2016, s. 285-329.